Privacyverklaring

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Groningen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Groningen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens Patiënten

Persoonsgegevens van patiënten en of of leveranciers worden door Fysiotherapie Groningen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • EPd Dossier Verslaglegging;
 • onderlinge communicatie, multidisciplinaire samenwerking na uw uitdrukkelijke, toestemming.
 • communicatie ivm letselschade na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
 • Het uitvoering geven aan Contractuele eisen Zorgverzekeraars.
 • voor de verplichte declaratie via VECoZO (Veilige Communicatie in de Zorg)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen behandelrelatie;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Groningen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Zorgverzekering inschrijfnummer
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Groningen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: wettelijk vereiste periode van 15 jaar

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Al deze instanties voldoen aan de hoogste eisen van de beveiliging van uw gegevens